Кафадраи усули таълими забон ва адабиёти рус

    Мудири кафедраи усули таълими забон ва адабиёти рус, номзади илмҳои педагогū, дотсент

АБДУЛЛОЕВА ТУТИНИСО МЕНГУЛОЕВНА

 Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри  Душанбе,  Шаҳраки донишчуён, корпуси 10, аудиторияи 322

E-mail: abdulloeva.64@mail.ru    

 Таърихи кафедра

            Кафедраи  усули  таълими забон ва адабиёти  рус соли 2007 дар пойсутуни факултети забон ва адабиёти рус ташкил ётааст. Мудири ин кафера, номзади илмҳои педагогū,  досент Исмаилова Мухбира Яхьёевна таъин шуда буд. Бо роҳбарии ин зани кордида   як коллектив,  иборат аз шаш нафар устодон ва кормандони ботачриба ба кор  қабул  карда шуданд.        

Кафедраи усули таълими забон ва адабиёти  рус дар корпуси      10-уми Шаҳраки донишҷӯён ҷойгир шудааст. Устодони кафедра дар чунин факултетҳо дарс мегуянд: филологияи рус, журналистика, забонҳои Осиё ва Аврупо, филологияи точик, фалсафа, муносибатҳои байналхалқи ва таърих. 

Аз соли 2021 роҳбарии  ин кафедраро номзади илмҳои педагогӣ, дотсент  Абдуллоева Тутинисо Менгулоевна ба уҳда дорад. Дар кафедра устодоне кор мекунанд, ки тамоми умрашонро ба тарбияи мутахасисони баландихтисос  равон кардаанд. Бо як ифтихори беҳамто ва миннатдории бепоён он устодоне, ки хаёт ва ҳастии худро ба тарбияи мутахасисони баладихтисос бахшидаанд номбар менамоем: Собченко О., Ненько В., Абдуллаева М.Н., Ушаковский В.С., Мустафина Э., Ҳоҷиматова Г.М., Исмаилова М.Я., Абдуллоева Т.М. ва дигарон.

Хайти професорон ва устодони кафедра

  Агар соли  2009 дар кафедра хамаги 6 нафар устодон кор карда бошанд, соли 2022 шумораи онхо ба 8 нафар расидааст: доктори илмхои педагогӣ профессор  Ҳоҷиматова Г.М.,  се нафар номзади илм: Исмоилова М.Я.,   Абдуллоева Т. М.; Абдурасулов З.А., 4 ассистенти кафедра  Хабибова М.О.,  Амирова П.Н., Эльчонов А.Т., Хусенова Ф.Р.          

Фаъолияти илми-методи:

 Дар пойсутуни кафедра фаъолият менамоянд: 

            – Курсҳои баланд бардоштони  сатҳи илмомӯзии  муаллимони забони руси барои мактабҳои миёна ва макотиби олū.

Максади аввалиндараҷаи ин  курсҳо ташкил намудан ва баланд бардоштани сатхи  илмии устодон дар тарбияи донишҷӯён, ташкил намудани шароит барои омӯзиши чунин фанҳо, ба монанди «Забони руси».

  Шрои илми-методū. Вазифаи аввалиндарачаи ин шуро, ин гузаронидан ва таҳлил намудани корҳои  илми-методи, мақолаю маърӯзахо, ки аз тарафи кормандони кафедра ба чоп пешниҳод карда мешавад.  Дар семинарҳои методӣ, ҳар моҳ маърӯза ва мақолаҳо оиди проблемаҳои лингвистика ва дарсҳои педагогӣ, баҳсу мунозираҳо гузаронида мешаванд. Маърӯзачиён аз кор ва фаъолияти худ нақл намуда, устодонро аз навоварҳо,  адабиётҳои методӣ ошно месозанд.

 – Ҷамъияти илмии донишҷӯён (ҶИД). ҶИД донишҷӯёнро бо проблемахои забони русй, ки дар мархалаи хозира марок доранд, муттахид менамояд. Аъзоёни маҳфил бахшида ба санахои таърихи шабнишиниҳо, газетахои деворй ва банерҳо мебароранд. Дар ин чорабиниҳо на танҳо донишҷӯён, балки талабагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми фаъолона иштирок менамоянд. Роҳбарии таҷрибаомӯзии педагогиро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми профессор Ҳоҷиматова Г.М. ва дар литсеи ДМТ дотсент Абдуллоева Т.М. ба ӯҳда дорад.  

Устодони кафедра курсҳои такмили ихтисосро барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронанд.

Дар кафедра докторантони Ph.D – назария ва методикаи таълим ва тарбия (Методикаи таълими забони русӣ – илмҳои педагогӣ) фаъолият дорад.

Фаъолияти  таҳқиқоти илмū

            Кафедра дар мавзуи «Лингводидактические особенности обучения русскому языку в таджикской аудитории» корхои илмй-тадкикотй мебарад.

            Натичаи ин тахкикоти  илми устодон ва муаллимони кафедра чоп намудани  монографияхо, китобхои дарси ва инчунин чопи маколахо, ки дар навиштани реферат, маърузахо, корхои санчишū донишчуён ёри мерасонад.

            Устони кафедра ба китобхо, рисолахои илмū, монографияхо, китобхои методū, ки на танҳо дар мамлаки мо, балки берун аз он низ  тақриз  менависанд. 

Нашрияҳои омӯзгорон

Воситаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ:

 1. Ходжиматова Г.М., Мухаметов Г.Б. и др. Русский язык для неязыковых вузов Таджикистана: Учебник .-Душанбе: Эрграф, 2019.-480
 2. Ходжиматова Г.М., Абдуллаева Т.М., Исмоилова М.Я. и др. Методические разработки по русскому языку для студентов гуманитарных факультетов/ под ред. д.п.н. Ходжиматовой Г.М.- Душанбе: Сифат, 2019.-190 с.
 3. Ходжиматова Г.М., Абдуллаева Т.М., Исмоилова М.Я. и др. Самостоятельно читаем: учебное пособие/ Под ред. Ходжиматовой Г.М.- Душанбе, 2019.- 198 с.
 4. Ходжиматова Г.М., Абдуллаева Т.М., Исмоилова М.Я. и др. Учебно-методический комплекс по русскому языку для студентов дистанционного обучения/ Под ред.  Ходжиматовой Г.М.- Душанбе, 2019.-99 с.
 5. Ходжиматова Г.М., Нагзибекова М.Б. Русский язык: (Научный стиль речи).– Душанбе: ТНУ, 2022. -200с.
 6. Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З,А., Амирова П.Н., Зардиева С.Н., Исмаилова М.Я., Хабибова М.О.,  Ходжиматова Г.М., Хусенова Ф.Р., Эльджонов А.Г. Методические разработки по русскому языку для гуманитарных факультетов. -Душанбе 2022, -280с.
 7. Ходжиматова Г.М. и др. Профессионально-ориентированный подход в обучении русскому языку: терминологический аспект. Монография.– Душанбе, 2022. – 229с.

Иштирок дар конференсияҳо, семинарҳо, мизҳои мудаввар ва симпозиумҳо

            Устодони кафедра, ки дар факултаҳои гуманитарū дарс мегỹянд, фаъолона дар конференсияҳои байналхалки, чумҳуриявū ва байни макотиби оли фаъолона иштирок менамоян.

 • 05 февраля 2022 года преподаватели кафедры методики преподавания русского языка и литературы принимали участия на международной научно-практической конференции «Русский язык и литература в современных реалиях». Преподаватели кафедры выступили с докладами по актуальным проблемам преподавания русского языка в школах с таджикским языком обучения. Душанбе. ТНУ. – 2022 год.
 • 25 февраля 2022 года преподаватели кафедры  методики преподавания русского языка и литературы  доцент Абдуллоева Т.М., ассистенты Хабибова М.О., Зардиева С.Н. приняли участие на межвузовской научно – практической конференции «Актуальные проблемы сопоставительно-типологического изучения языков», которая проходила в РТСУ, и выступили с докладами. Душанбе. 2022г.
 • 20-25 апреля 2022 года  преподаватели кафедры методики преподавания русского языка и литературы принимали участия нареспубликанской научно- теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов ТНУ, посвященной «Годы промышленного развития (2022-2026 годы)» и «Чествованию Мавлоно Джалолоддина Балхи». 20-25 апреля 2022 г.
 • 11 мая 2022 года преподаватели кафедры методики преподавания русского языка и литературы принимали участия на республиканской научно-теоретической конференции на тему «Актуальные проблемы русской филологии, сравнительной типологии и перевода».(11-го мая 2022 года). ТНУ. Душанбе.
 • 29 августа по 03 сентября преподаватели кафедры методики преподавания русского языка и литературы доцент Абдуллоева Т.М., к.п.н., старший преподаватель Абдурасулов З.А. и ассистент Хабибова М.О. проходили курсы повышения квалификации   в Тульский государственный  педагогический университет им. Л.Н.Толстого натему «Русский язык в иноязычной аудитории: инновации, тенденции, содержание» (Летняя школа ТГПУ им. Л.Н.Толстого). После окончания курса получили сертификаты.

АБДУЛЛОЕВА ТУТИНИСО МЕНГУЛОЕВНА

Вазифаи ишѓолшуда: номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус

Дараља ва унвони илмї: номзади илмњои педагогї , дотсент

Ихтисос: забони русї, методикаи таълими забони русї

Маълумот барои тамос:

Суроѓа: ш. Душанбе, куч. Гипрозем 12, х. 29

Телефон: +992 – 988 50 10 13

E-mail: abdulloeva.64@mail.ru

Маълумоти мухтасар:

17 декабри соли 1964 дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таваллуд шудааст.


Соли 1996 мактаби миёнаи № 8-и шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлонро хатм кардааст. Факултаи забон ва адабиёти руси Донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб ба номи А.Рӯдакиро бо ихтисоси «Муаллими забон ва адабиёти рус, бо ихтисоси иловагии педагогика» (1986) ва аспирантураро (1994) хатм кардааст.

Соли 2012 рисолаи номзадиро барои дарёфти унвони номзади илмҳои педагогӣ дифоъ кардааст.


Аз соли 1986 то соли 1990 донишҷӯи Донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ. Солҳои 1987-1990 ассистенти кафедраи забони русии Донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ. Солҳои 1991-1994 аспиранти кафедраи забони муосири забони русии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон. Солҳои 1994-2007 муаллими калони кафедраи забони русии донишгоҳии ДДМТ. Солҳои 2007-2015 муаллими калони кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси ДМТ. Солҳои 2007-2015 муаллими калони кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси ДМТ.   Аз соли 2015 то 2021 – муовини декан оид ба илми факултети филологияи рус, дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус. Аз соли 2021 то ба имрӯз мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус мебошад.
Аъзои Шӯрои диссертатсионии 6Д.КОА-023 оид ба ҳимояи рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ мебошад, ки дар заминаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таъсис ёфтааст.

Фанҳои таълимӣ:

– забони русӣ;

– методикаи таълими забон ва адабиёти рус;

Манфиатҳои илмӣ:

забоншиносӣ;

• усулҳои таълими забони русӣ;

Нашрияҳо:

Монография ва дастурҳои таълимӣ:

1. Занимательные задания по русскому языку (Пособие для учителей русского языка, работающих в начальных классах)./ Т.М. Абдуллоева,  – Душанбе: ТНУ. 2013г. –156 с.

2. Педагогические основы  развития связной русской речи  младших  школьников в таджикской школе. Монография. / Т.М. Абдуллоева, – Душанбе: Ирфон. 2011. – 124 с.

3. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев медицинского университета. / Т.М. Абдуллоева,  У.Р. Юлдошев и др. – Душанбе: изд: «Маориф». 2018. – 240 с.

4. Учебно-методический комплекс по русскому языку для студентов дистанционного обучения. / Т.М. Абдуллоева,  З.А. Абдурасулов и др. – Душанбе. ООО «Абдулло и Искандар Ко». 2019. – 138 с.

5. Читаем самостоятельно. Учебное пособие для студентов неязыковых специальностей. / Т.М. Абдуллоева,  З.А. Абдурасулов и др. – Душанбе: ООО «Абдулло и Искандар Ко». 2019.– 192 с.

6. Учебное пособие по русскому языку для самостоятельных аудиторных и внеаудиторных работ. Рабочая тетрадь по предмету русский язык для студентов 1-го курса медицинского университета имени Абуали ибни Сино. / Т.М. Абдуллоева,  У.Р. Юлдошев и др. – Душанбе: ТГМУ им. Абуали ибни Сино. 2019. – 108 с.

7. Методические разработки по русскому языку для студентов гуманитарных факультетов. / Т.М. Абдуллоева,  З.А. Абдурасулов и др. – Душанбе: ТНУ. 2022.- 284 с.

Мақолаҳо:

 1. Внеаудиторная работа на занятиях русского языка для студентов кредитных групп. / Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2015. № 3\2(162), «Сино». с. 193-196  ISSN 2074-1847

2. Нравственное воспитание и его роль в развитии личности школьников. / Вестник Таджикского национального университета. –  Душанбе, 2015. (Серия гуманитарных наук) №3/11(188). Ч. 2. с. 277-279 ISSN 2074-1847

3. Особенности речевой деятельности младших школьников в таджикской школе./ Вестник Таджикского национального университета.  –  Душанбе, 2017. № 3/4.  «Сино». с. 180-183

ISSN 2074-1847

4. Использование  дидактических игр на уроках русского языка. / Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2018. – № 7. – С. 245-249.

ISSN 2074-1847

5. Методика преподавания правильного произношения и выразительного чтения на занятиях русского языка. / Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2019. – № 7.

– С. 206-212.  ISSN 2074-1847

6. Рабочая тетрадь как составная часть учебно-методического комплекса и средства повышения эффективности преподавания русского языка студентов медиков. / Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2019. – № 8. – С. 198-202.  ISSN 2074-1847. (В сооав.)

7. Совершенствование профессиональной  письменной речи   студентов  – таджиков. / Вестник Таджикского национального университета . -Душанбе. 2021. – № 3. – С. 170-178. ISSN 2074-1847.

8. Совершенствование навыков конспектирования на занятиях русского языка. / Вестник Таджикского национального университета. 2022. – № 7. – С. 142-149. ISSN 2074-1847.

9. Формирования навыков реферирования и аннотирования на занятиях русского языка. / Вестник Таджикского национального университета. 2022. – № 11. – С. 198-206. ISSN 2074-1847.

10. Формирование навыков словарной работы в повышении орфографической грамотности студентов-таджиков. / Вестник Таджикского национального университета. 2022. – № 8. – С.  129-137. ISSN 2074-1847.

Љоизањои давлатї:

Аълочии маорифи  Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2015 г.

ХОЉИМАТОВА ГУЛЧЕХРА МАСАИДОВНА

Вазифаи ишѓолшуда: профессори кафедры методикаи таълими забон ва адабиёти рус

Дараља ва унвони илмї: доктори илмњои педагогї , дотсент

Ихтисос: забони русї, методикаи таълими забони русї

Маълумот барои тамос:

Суроѓа: ш. Душанбе, к.. Шевченко 119, њ.23

Телефон: +992 – 915205899

E-mail: hojgul@mail.ru

Маълумоти мухтасар:

Њољиматова Гулчењра Масаидовна, соли таваллудаш 1961, шањрванди Љумхурии Точикистон.

Соли 1983 Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т.Шевченкоро бо ихтисоси “Забон ва адабиёти рус, педагогика” хатм кардааст.

Њочиматова Гулчехра Масаидовна, соли таваллудаш 1961, шахрванди Чумхурии Точикистон.

Соли 1983 Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т.Шевченкоро бо ихтисоси забон, адабиёт ва педагогикаи рус хатм кардааст.

Дараҷаи номзади илмҳои педагогӣ 29 сентябри соли 1994. Дараҷаи доктори илмҳои педагогӣ 23 марти соли 2012. Унвони илмии дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус дода шуд. 20 апрели соли 2011.

Ҳоҷиматова Г.М. узви ҳайати таҳририяи маҷаллаи «Маљаллаи гуманитарии Евразия» (Нашриёти Донишгоҳи миллии тадқиқотии Перм (Перм) ISSN нусхаи чопӣ: 2587-6589), узви ҳайати таҳририяи «Пайеми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» мебошад.», котиби илмии Шӯрои диссертатсионии Федератсияи Русия 99.0.065.02, ки дар заминаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таъсис ёфтааст, мебошад.

Ҳоҷиматова Г.М. соли 2003 бо нишони «Аълочии маориф»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон (№ 2365), соли 2020 бо медали «Корманди шоиста» мукофотонида шуда, инчунин борҳо бо ифтихорнома ва ифтихорномаҳои Вазорати маориф сарфароз гардидааст. ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Сафорати Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ба ҳайси роҳбари илмӣ – 8 нафар номзадҳои илм тайёр карда шудаанд.

Манфиатњои илмї:

Забони русї, типологияи муќоисавї, лексикология, терминоведение;  методикаи таълими забони русї

Нашрияњо:

Монографияњо:

 1. Учитель для будущего: язык, культура, личность(к 200-летию со дня рождения Ф.И.Буслаева): коллективная монография. – М.: МПГУ, 2018. – 484 с.
 2. Перспективы развития образования в Республике Таджикистан: коллективная монография. – Душанбе: Ирфон, 2018. –284 с.
 3. Профессионально-ориентированный подход в обучении русскому языку: терминологический аспект (научная монография).- Душанбе: Маориф, 2022

Китобњои дарсї ва васоитњои таълимї:

 1. Хољиматова Г.М., Нагзибекова М.Б., Мухаметов Г.Б., Юлдашев У.Р. Русский язык: учебник для неязыковых вузов. –Душанбе: Донишварон, 2018.– 480с. (Объем соискателя 120 с.) (рекомендовано МОН РТ).
 2. Хољиматова Г.М., Нагзибекова М.Б. Методические разработки уроков русского языка (с учетом компетентностного подхода для 3 класса средних общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения (учебное пособие). – Душанбе: Маориф, 2016. –252с. (Объем соискателя 126 с.) (рекомендовано МОН РТ).
 3. Хољиматова Г.М., Исмаилова М.Я. Русский язык: учебное пособие для студентов факультета международных отношений ТНУ (учебное пособие). – Душанбе: Эр-граф, 2020.- 160 с. (Объем соискателя 80 с.)
 4. Хољиматова Г.М., Нагзибекова М.Б. Руководство для учителей по предмету «Русский язык» для 11 класса (с учетом компетентностного подхода в средних общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения): учебно-методическое пособие. – Душанбе: Маориф, 2019. – 180 с. (Объем соискателя 90 с.) (рекомендовано МОН РТ).
 5. Хољиматова Г.М., Нагзибекова М.Б. Русский язык: Научный стиль речи (учебное пособие) / под ред. д.п.н., проф. Ходжиматовой Г.М. – Душанбе:Таджикский национальный университет, 2022. – 200 с. (Объем соискателя 100 с.).

Маќолањо:

 1. Хољиматова Г.М. Некоторые вопросы профессионального становления будущего учителя русского языка// Вестник Таджикского национального университета. –2018. – №8.-С.173-177.(5с.)
 2. Хољиматова Г.М., Нагзибекова М.Б. О некоторых формах оптимизации учебного процесса в системе профессионально-методической подготовки студентов-филологов // Вестник Таджикского национального университета. – 2019. – №10.-Ч.2. – С.150-155. (3с.)
 3. Хољиматова Г.М. К вопросу об оптимальном методе обучения//Вестник Таджикского национального университета. – 2021. – №7.-С.143-151 (9с.)
 4. Хољиматова Г.М., Муродов Р.Н. Некоторые вопросы обучения русскому языку студентов-таджиков профессиональному общению//Вестник Таджикского национального университета. – 2021. – №5. – С.180-188 (4,5с.)
 5. Хољиматова Г.М. К некоторым проблемам преподавания русского языка в таджикском неязыковом вузе// Вестник Таджикского национального университета. –Душанбе: ТНУ, 2022. – №8. – С.114-121. (8с.)

Љоизањои давлатї:

«Аълочии морифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2013), медали «Хизмати шоиста» (2020).

ИСМАИЛОВА МУХБИРА ЯХЬЁЕВНА

Вазифаи ишѓолшуда:  дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус

Дараља ва унвони илмї: номзади илмњои педагогї , дотсент

Ихтисос: забони русї, методикаи таълими забони русї

Маълумот барои тамос:

Суроѓа: ш. Душанбе, куч. Нисор Мухаммад дом 1/4, к. 26

Телефон: +992 – 918 662 608

Маълумоти мухтасар:

28 январи соли 1941 дар шахри Исфараи вилояти Суғд таваллуд шудааст.


Соли 1961 мактаби миёнаи №1-и ба номи Пушкини ш. Исфараи вилояти Суғдро хатм кардааст. Хатмкардаи факултаи забон ва адабиёти руси ДДТ ба номи В.И. Ленин ш. Душанбе бо ихтисоси «Муаллими забон ва адабиёти рус» (1961-66) ва аспирантураи максаднок (1971-73) дар ш. Маскав.


Соли 1978 дар ш. Маскав рисолаи номзадиашро барои дарёфти унвони номзади илмҳои педагогӣ дифоъ кардааст.


Солҳои 1978-1980 дар Пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогии шаҳри Душанбе кор кардааст. Аз соли 1980 то соли 2006 дар вазифаи муаллими калон, баъдан ассистент ва мудири кафедраи педагогика ва МРЯЛ дар ТПРЯЛ кор кардааст.

Аз соли 2006 дар вазифаи ассистенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси ДМТ, баъдан мудири кафедраи мазкур, аз соли 2007 то соли 2009 кор кардааст. Аз соли 2009 то имрӯз ба ҳайси дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси ДМТ фаъолият дорад.

Фанҳои таълимӣ:

– забони русӣ;

– методикаи таълими забон ва адабиёти рус;

Манфиатҳои илмӣ:

забоншиносӣ;

• усулҳои таълими забони русӣ;

Нашрияҳо:

Монография ва дастурҳои таълимӣ:

1.Исмаилова М.Я. Соавторство в кафедральном учебном пособии «Рус.язык для студентов гуманитарных факультетов. Душанбе. 2021. Страниц 180.

2. Исмаилова М.Я. в соавторстве с Ходжиматовой Г. М. Учебное пособие  внеаудиторного чтения для студентов факультета МО. Изд. ТНУ. 2021. Страниц 100.

3. Методические разработки по русскому языку для гуманитарных факультетов. . // Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Зардиева С.Н., Исмаилова М.Я., Хабибова М.О., Ходжиматова Г.М., Хусенова Ф.Р., Эльджонов А.Г. -Душанбе 2022, -280с.

Мақолаҳо:

1. Исмаилова М.Я.Методика проведения лексико-грамматического занятия к речевой теме «Дипломатия как особый вид государственной деятельности», 2022 г в сборнике статей апрельской внутривузовскойконференции ТНУ.

2. Исмаилова М.Я.Изучение темы пространственных отношений в сложном предложении на уроках русского языка на 1-ом курсе гуманитарных факультетов ТНУ. В сб. статей международной конференции в институте языков. 2022 г.

3. Исмаилова М.Я. Средства педагогического воздействия на учащихся младших классов на уроках русского языка и чтения. Статья в жур.Рус язык и лит. в тадж школе. №6 2022, стр10.

Ҷоизаҳои давлатӣ:

Аълочии маорифи  Ҷумҳурии Тоҷикистон

АБДУРАСУЛОВ ЗИЁДУЛЛО АБДУРАШИДОВИЧ

Вазифаи ишғолкарда: н.и.п., муаллими калони кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус

Дараља ва унвони илмї: номзади илмҳои педагогӣ, муаллими калон

Ихтисос: забон ва адабиёти рус

Маълумот барои тамос:

Суроға: ш. Душанбе, куч. Н.Карабоева 150, х. 343

Телефон: +992 – 935848107

E-mail: ziyodullo_abdurasulov.

Маълумоти мухтасар:

Абдурасулов Зиёдулло Абдурашидович, соли таваллудаш 1967, шањрванди Љумхурии Точикистон.


Соли 1984 мактаби миёнаи № 2 н. Москави вилояти  Хатлонро хатм кардааст. Соли 1991 Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т.Шевченкоро бо ихтисоси “Забон ва адабиёти рус, педагогика” хатм кардааст.


Соли 2021 рисолаи номзадиро барои гирифтани унвони номзади илмҳои педагогӣ дифоъ кардааст. Аз соли 1984 то соли 1991 донишчуи  Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т.Шевченко.  Солҳои 1991-2000 муаллими мактаби миёна, 2005-2007 ассистенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус. Аз соли 2006 то ҳоло муаллими калони кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус.

Мавзӯъҳое, ки таълим дода мешаванд:

– забони русū;

– методикаи таълими забон ва адабиёти рус;

Манфиатҳои илмӣ:

• забоншиносӣ

• методикаи таълими забон ва адабиёти рус;

Нашрияҳо:

Монография ва дастурҳои таълимӣ:

1. Самостоятельно читаем: учебное пособие// Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Исмаилова М.Я., Ходжиматовой Г.М., и др. – Душанбе, 2019.- 198 с.

2. Учебно-методический комплекс по русскому языку для студентов дистанционного обучения // Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Исмаилова М.Я. Ходжиматова Г.М., и др. – Душанбе, 2019.-99 с.

            3. Методические разработки по русскому языку для гуманитарных факультетов. . // Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Зардиева С.Н., Исмаилова М.Я., Хабибова М.О., Ходжиматова Г.М., Хусенова Ф.Р., Эльджонов А.Г. -Душанбе 2022, -280с.

Мақолаҳо:

 1. Абдурасулов З.А. Лексическая  многозначность ее место в системе обучения неродному языку//  Русский язык и литература в современных реалиях: Материалы республиканской научно-практической конференции (12 марта2021г.).- Душанбе, 2021. –С.14-16
 2. Абдурасулов З.А. Лексическая  многозначность ее место в системе обучения неродному языку// //Материалы республиканской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава,сотрудников и студентовТНУ, посвященной 30-летию Государственной независимости со дня рождения Народного поэта Таджикистана, Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде,110- летию со дня рождения Народного писателя Таджикистана сотима улугзода и «»Двадцатилетию изучения и развития естественных , точных и математических наук в сфере науки и образования(2020-2040 годы)»
 3. Абдурасулов З.А. Приёмы расширения словарного запаса студентов национальных групп. Материалы международной научно-практической конференции «Русский язык в современных реалиях». Душанбе. ТНУ. 05 февраля 2022 года. С. 444-449.
 4. Абдурасулов З.А. Усвоение лексических единиц на занятиях русского языка. Материалы республиканской научно-теоретической конференции преподавателей ТНУ посвященной «Годам развития промышленности (2022-2026)» и «Чествованию Мавлоно Джалолоддина Балхи». ТНУ. Душанбе. 2022.

ҲАБИБОВА МОҲРУ ОРИФОНА

Вазифаи ишѓолшуда: ассистенти кафедра методикаи таълими забон ва адабиети рус

Ихтисос: забони руси, методикаи таълими забон ва адабиети рус

Маълумот барои тамос:

Суроға: шаҳри Душанбе, кӯчаи Раҳмон Набиев 207-а

Телефон: + 992 933 72 85 72

E-mail: mohru20 @ mail.ru

Маълумоти мухтасар:

1979-1984 Донишљўи факултети филологияи руси  Университети давлатии Тољикистон ба номи В.И.Ленин
1984-986 Муаллимаи забон ва адабиёти руси, мактаби миёнаи №2,90, ноњияи Њиссор
1987-1989 Мубалиѓи хусусї дар байни занњои афѓон(Афѓонистон)
1990-1996 Муаллимаи  забони руссї  барои донишљўёни хориљї, факултети тайёрии УДТ ба номи В.И.Ленин
1997- 2007 Хизматчии њарбї дар гурўњи марзбонони Руссия дар ҶТ
2008-2010 Мудири кабинети забон ва адабиёти руси ДМТ
2010-2012 Раиси Шурои кураторони ДМТ

2012- то ин чониб ассистенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиети рус. 

Фанҳои таълимӣ:

– русский язык;

• лингвистика;

• методика преподавания русского языка;

Нашрияҳо: 

 Васоитњои таълимї:

1. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев медицинского университета. / Т.М. Абдуллоева,  У.Р. Юлдошев и др. – Душанбе: изд: «Маориф». 2018. – 240 с.

2. Учебно-методический комплекс по русскому языку для студентов дистанционного обучения. / Т.М. Абдуллоева,  З.А. Абдурасулов и др. – Душанбе. ООО «Абдулло и Искандар Ко». 2019. – 138 с.

3. Читаем самостоятельно. Учебное пособие для студентов неязыковых специальностей. / Т.М. Абдуллоева,  З.А. Абдурасулов и др. – Душанбе: ООО «Абдулло и Искандар Ко». 2019.– 192 с.

 4. Методические разработки по русскому языку для студентов гуманитарных факультетов. / Т.М. Абдуллоева,  З.А. Абдурасулов и др. – Душанбе: ТНУ. 2022.- 284 с.

  Маќолањо:

 1. Хабибова М.О. Использование текстов на уроках русского языка- важный этап формирования и развития профессионально – направленной речи студентов – нефилологов// Актуальные проблемы теории и практики перевода:Материалы международнойнаучно- практической конференции (Душанбе,30 сентября 2020г.)Душанбе 2020.-С.173-175
 2. Хабибова М.О. Речевая компетентность студентов неязыковых факультетов на осонове текста// Русский язык и литература в современных реалиях: Материалы республиканской научно-практической конференции (30 января 2020г.).- Душанбе, 2020. –С.343-349
 3. Хабибова М.О. Разновидность использования текстов, как средство для  использования развития речи студентов неязыкового вуза //Материалы республиканской научно- теоритической конференции профессорско- преподавательского состава,сотрудников и студентовТНУ, посвященной «5500-летию древнего Саразма», «700- летия выдающегося таджикского поэта Камола Худжанди» и «20- летию изучения и развития естественных, точных и математических наук  с сфере науки и образования  (2020-2040г.)

4.Хабибова М.О. Работа с текстом на уроках русского языка как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся.// Материалы  ремпубликанской научно-практической конференции профессорско-преподавательского  состава сотрудников ТНУ, посвященный 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистана, Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде, 110-летию со дня рождения Народного писателя Таджикистана Сотима Улугзода и « Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования.(2020-2040гг)

5.Хабибова  М.О. Тексты по специальности и их использование на уроках по русскому языку для развития речи студентов неязыковых факультетов// Материалы республиканской конференции – Куляб, 2021.- С.123-1 27.

АМИРОВА ПАРВИНА НАМАЗОВНА

Вазифаи ишғолкарда: ассистенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти  рус.

Ихтисос: забон ва адабиеёти рус

Маълумот барои тамос:

Суроға: ш. Душанбе, ноҳияи Фирдавси, куч. Канори 90,

Телефон: 918-21-87-90

E-mail:pari-21@mail.ru.

Маълумоти мухтасар:

21 сентябри соли 1974 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Соли 1990 мактаби миёнаи рақами 31-и шаҳри Душанберо хатм кардааст. Соли 1991 дар иттиҳодияи истеҳсолии “Намаки Ёвон” кор кардааст. Солҳои 2010-2019 лаборанти кафедраи идоракунии захираҳои инсонии факултети иқтисод ва менеҷменти ДМТ. Солҳои 2011-2016 донишҷӯи факултети забон ва адабиёти руси ДМТ. Дар соли 2017 унвонҷӯи кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус. Аз соли 2019 ассистенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус.

Фанҳои таълимӣ:

– забони русū барои факултетҳои гуманитарӣ

Манфиатҳои илмӣ:

• методикаи таълими забон ва адабиёти рус;

Нашрияҳо:

Дастурҳои таълимӣ:

1. Самостоятельно читаем: учебное пособие// Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Исмаилова М.Я., Ходжиматовой Г.М., и др. – Душанбе, 2019.- 198 с.

2. Учебно-методический комплекс по русскому языку для студентов дистанционного обучения // Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Исмаилова М.Я. Ходжиматова Г.М., и др. – Душанбе, 2019.-99 с.

            3. Методические разработки по русскому языку для гуманитарных факультетов. // Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Зардиева С.Н., Исмаилова М.Я., Хабибова М.О., Ходжиматова Г.М., Хусенова Ф.Р., Эльджонов А.Г. -Душанбе 2022, -280с.

Мақолаҳо:

 1. Амирова П.Н.Формирование развития умений аудирования с использованием информационно–коммуникационной технологии. //Русский язык и литература в современных реалиях: Материалы республиканской научно-практической конференции (30 января 2020г.).-Душанбе,2020-С.62-70
 2. Амирова П.Н. Использование технико-технологических средств приобучении русскому языку //Материалы республиканской научно- теоретической конференции профессорско-преподавательского состава,сотрудников и студентовТНУ, посвященной «5500-летию древнего Саразма», «700-летия выдающегося таджикского поэта Камола Худжанди» и «20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук  с сфере науки и образования  (2020-2040г.)
 3. Амирова П.Н. Использования информационно коммуникационых технологии в формировании развития аудирования //Актуальные проблемы теории и практики перевода:Материалы международнойнаучно- практической конференции (Душанбе,30 сентября 2020г.)Душанбе, 2020.-С.32-37
 4. Амирова П.Н.Формирование профессионально-ориентированной русской речи студентов-нефилологов путём использования информационно-коммуникационных технологий. //Актуальные проблемы русской филологии в Таджикистане: Материалы международной научно-практической конференции(Душанбе, 28 октября 2020 г.)Душанбе: ТНУ стр 39-43
 5. Амирова П.Н.К вопросу о некоторых трудностях при использовании информационно-коммуникационных технологий при обучении русскомуязыку студентов национальных групп. //Материалы международной научно-практической конференции

Амирова П.Н.Роль информационно-коммуникационных технологий в повышении качества образовании. //Проблемы и направления развития качества образования в условиях глобализации. Материалы республиканской конференции с международным участием. (Душанбе, 22 декабря 2020 г.)Душанбе: ТНУ С. 55-58

 • Амирова П.Н.Содержание и сущность понятия «дистанционного обучения при обучении русскому языку» //Русский язык и литература в современных реалиях: Материалы международной научно-практической конференции(Душанбе, 05февраля 2022 г.)Душанбе: ТНУ стр 50-53
 • Амирова П.Н. Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении профессионально-ориентированной русской речи студентов национальных групп. //Вестник таджикского национального университета. –2022 №10. С.148-155

ХУСЕНОВА ФАРЗОНА РАХМАТУЛЛОЕВНА

Вазифаи ишғолкарда: ассистенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти  рус.

Ихтисос: забон ва адабиеёти рус

Маълумот барои тамос:

Суроға: ш. Душанбе, куч.  Н. Махсум х.128/2

Телефон: +992 502005102

E-mail: farzona.huseynova@mail.ru

Маълумоти мухтасар:

08 июни соли 1989 дар н. Мир Сайид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон ба дунё омадааст.


Соли 2007- ум мактаби миёнаи № 54 н. Мир Сайид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлонро хатм кардааст.  

Соли 2013 факультети забон ва адабиёти руси Донишгоҳи милли Точикистонро  хатм кардааст

Аз соли  2011 то 2013 лаборанти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси ДМТ. Аз соли 2014 то ба имрӯз ассистенти кафедраи методикаи таълими  забон ва адабиёти руси ДМТ мебошад

Фанҳои таълимӣ:

– забони русū барои факултетхои гуманитари

Манфиатҳои илмӣ:

• методикаи таълими забон ва адабиёти рус;

Нашрияҳо:

Монография ва дастурҳои таълимӣ:

Методические разработки по русскому языку для студентов гуманитарных факультетов. / Т.М. Абдуллоева,  З.А. Абдурасулов и др. – Душанбе: ТНУ. 2022.- 284 с.

Мақолаҳо:

Хусенова Ф. Р. Методика обучения говорению // Материалы международной научно-практической конференции  «Русский язык и литература: Современные проблемы и инновационные пути развития», 26-27 января 2017 г, Душанбе, 2017. -С.357-366.

2.Хусенова Ф. Р. Работа над пунктуационными ошибками студентов // Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 20-й годовщине Дня национального единства и примирения  и году молодежи Республики Таджикистан.(Душанбе,27 мая 2017г.).  Душанбе, 2017. – С 192-194.

3.Хусенова Ф.Р. Обогащения словарного запаса на уроках русского языка // Материалы республиканской научно-теоретической конференции,  профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «20-ой годовщине Дня национального единства и примерения» и «Году молодежи». (20-27 апреля 2017 г.). Душанбе, 2017 г.

        4.Хусенова Ф.Р. Обучение устной и письменной речи студентов неязыковых факультетов //Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», «Годы развития туризма и народных ремесел», «140 –ой годовщине со дня рождения Героя Таджикистана Садриддина Айни» и «70-ой годовщине со дня создания Таджикского национального университета: Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ (28-29 апреля 2018 г.) – Душанбе, 2018.- С.583

ЭЛЬДЖАНОВ АЗИМДЖОН ГУЛЬМУХАМАДОВИЧ

Вазифаи ишѓолшуда: ассистенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус

Дараља ва унвони илмї:

Ихтисос: забон ва адабиёти рус

Маълумот барои тамос:

Суроға: Душанбе, кӯчаи Дехи боло 152/б

Телефон: +992 – 9187940001. 900553545

E-mail: azimmjon9494@mail/ru

Маълумоти мухтасар:

31 октябри соли 1994 дар Душанбе таваллуд шудааст.

Соли 2012 мактаби миёнаи № 25-и шаҳри Душанберо хатм кардааст. Хатмкардаи факултаи филологияи руси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси «Забон ва адабиёти рус» (2016) ва магистратура (2018).

Фанҳои таълимӣ:

 – забони русӣ; 

– методикаи таълими забон ва адабиёти рус

Манфиатҳои илмӣ:

• забоншиносӣ;

• усулҳои таълими забони русӣ;

• усулҳои интерактивии таълим

Нашрияҳо:

Дастурҳои таълимӣ:

1.Самостоятельно читаем: учебное пособие // Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Исмаилова М.Я., Ходжиматова Г.М., Эльджонов А.Г. – Душанбе, 2019.- 198 с.

2. Учебно-методический комплекс по русскому языку для студентов дистанционного обучения // Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Исмаилова М.Я. Ходжиматовой Г.М., Эльджонов А.Г. – Душанбе, 2019.-99 с.

            3. Методические разработки по русскому языку для гуманитарных факультетов. . // Абдуллоева Т.М., Абдурасулов З.А., Амирова П.Н., Зардиева С.Н., Исмаилова М.Я., Хабибова М.О., Ходжиматова Г.М., Хусенова Ф.Р., Эльджонов А.Г. -Душанбе 2022, -280с.

Мақолаҳо:

 1. Эльджанов А.Г. Основы русских народных традиции в таджикской аудитории студентам дипломатам // Русский язык и литература в современных реалиях: Материалы республиканской научно-практической конференции (12 марта2021г.).- Душанбе, 2021. –288-294
 2. Эльджанов А.Г. Особенности классификации терминов в русском языке  //Материалы республиканской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава,сотрудников и студентовТНУ, посвященной 30-летию Государственной независимости со дня рождения Народного поэта Таджикистана, Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде,110- летию со дня рождения Народного писателя Таджикистана Сотима Улугзода и «»Двадцатилетию изучения и развития естественных , точных и математических наук в сфере науки и образования(2020-2040 годы)»
 3. Эльджонов А.Г.  Фразеологизмы в русском и  таджикском языках с компонентом слова голова «сар, кала». Материалы республиканской научно-теоретической конференции преподавателей ТНУ посвященной «Годам развития промышленности (2022-2026)» и «Чествованию Мавлоно Джалолоддина Балхи». ТНУ. Душанбе. 2022.
 4.  Эльджонов А.Г. Материалы республиканской научно-теоретической конференции на тему «Актуальные проблемы русской филологии, сравнительной типологии и перевода».(11-го мая 2022 года). ТНУ. Душанбе. С. 218-222.