Кафадраи методикаи таълимии забон ва адабиёти рус

Мудири кафедраи методикаи омузиши забон ва адабиети рус, доктори илмхои педагогū, профессор Хоҷиматова Гулчеҳра Масаидовна

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри  Душанбе,  Шаҳраки донишҷӯён, корпуси 10, аудиторияи 322.

E-mail: hojgui@mail.ru

Таърихи кафедра

Кафедраи методикаи омỹзиши забон ва адабиёти рус соли 2007 дар пойсутуни факултаи забон ва адабиёти рус ташкил ётааст. Мудири ин кафера, номзади илмҳои педагогū, досент Исмаилова Мухбира Яхьёевна таъин шуда буд. Бо роҳбарии ин зани кордида як коллектив, иборат аз шаш нафар устодон ва кормандони ботачриба ба кор қабул карда шуданд.
Кафедраи методикаи омузиши забон ва адабиёти рус дар корпуси 10-уми Шахраки донишчуён чойгир шудааст. Устодони кафедра дар чунин факултахо дарс мегуянд: забон ва адабиёти рус, журналистика, забонхои Осиё ва Аврупо, филологияи точик, фалсафа, муносибатхои байналхалки ва таърих.
Аз соли 2009 рохбарии ин кафедраро доктори илмхои педагоги, професор Ходжиматова Гулчехра Масаидовна ба ухда дорад. Дар кафедра устодоне кор мекунанд, ки тамоми умрашонро ба тарбияи мутахасисони баландихтисос равон кардаанд. Бо як ифтихори бехамто ва минатдории бепоён он устодоне ки хаёт ва хастии худро ба тарбияи мутахасисони баладихтисос бахшидаанд номбар менамоем.

Хайти професорон ва устодони кафедра

Агар соли 2009 дар кафедра хамаги 6 нафар устодон кор карда бошанд, соли 2013 шумораи онхо ба 11 нафар расидааст: доктори илмхои педагоги прфесор Ходжиматова Г.М., ду нафар номзади илм: ИсмоиловаМ.Я., Абдуллоева Т.М.; ду нафар устодони калони кафедра: Абдурасулов З.А., Мирзоева Х.Х., 6 ассистенти кафедра Хабибова М.О., Сафарова М.А., Амирова П.Н., Эльчонов А.Т., Рахматуллоева Ф.А., Хусейнова Ф.Р. Танхо дар солхои 2010 – 2012 чор нафар аъзони кафедра рисолаи илми ҳимоя кардаанд: як рисолаи доктори (Ходжиматова Г.М.), ва се рисолаи номзади илм ( Холикова З.К., Бубиев Х.М., Абдуллоева Т.М.)
То ин дам, доктори илмхои педагоги, профессор, Ходжиматова Г.М. корхои илмии муаллимони чавон аспирантон : – Сафарова М., Термезов С., Ходжаева С.,ва инчунин корхои илмии унвончуён Хабибова М.О., Файзуллоева Ф. ва дигаронро рохбари менамоянд.
Аз тарафи устодони кафедра, китобхои методи-омузиши чоп карда шудааст:
1. Ходжиматова Г.М., Мухаметов Г.Б. и др. Русский язык для неязыковых вузов Таджикистана: Учебник .-Душанбе: Эрграф, 2019.-480
2. Ходжиматова Г.М., Абдуллаева Т.М., Исмоилова М.Я. и др. Методические разработки по русскому языку для студентов гуманитарных факультетов/ под ред. д.п.н. Ходжиматовой Г.М.- Душанбе: Сифат, 2019.-190 с.
3. Ходжиматова Г.М., Абдуллаева Т.М., Исмоилова М.Я. и др. Самостоятельно читаем :учебное пособие/ Под ред. Ходжиматовой Г.М.- Душанбе, 2019.- 198 с.
4. Ходжиматова Г.М., Абдуллаева Т.М., Исмоилова М.Я. и др. Учебно-методический комплекс по русскому языку для студентов дистанционного обучения/ Под ред. Ходжиматовой Г.М.- Душанбе, 2019.-99 с.

Фаъолияти илми-методӣ

Дар пойсутуни кафедра фаъолият менамоянд:
– Курсҳои баланд бардоштони сатҳи илмомузии муаллимони забони руси барои мактабҳои миёна ва макотиби олū. Максади аввалиндарачаи ин курсхо ташкил намудан ва баланд бардоштани сатхи илмии устодон дар тарбияи донишчуён, ташкил намудани шароит барои омузиши чунин фанхо, ба монанди «Забони руси».
– Шỹрои илми-методū. Вазифаи аввалиндарачаи ин шуро, ин гузаронидан ва экспертиза намудани корхои илми-методи, маколаю маърузахо, ки аз тарафи кормандони кафедра ба чоп пешниход карда мешавад. Дар семинархои методи, хар мох маъруза ва маколахо оиди проблемахои лингвистика ва дарсхои педагоги, бахсу мунозирахо гузаронида мешаванд. Маърузачиён аз ко рва фаъолияти худ накл намуда, хамкорони худро аз навоварихо адабиётми методи ошно месозанд.
Чамъияти илмии донишчуён. Ин чамъияти илми донишчуёнеро ки шавкманд ба навоварихо дар сохаи лингвистика, забон ва адабиёти рус рух медихад, мутахид месозад ва асоси маҳфилхои забони руси мебошанд. Онхо ба хар як чорабини бо кушиши зиёд тайри дида баромад менамоянд. Дар ин чорабинихо на танхо донишчуён, балки талабагони мактабхои миёна фаъолона иштипрок менамоянд. Рохбарии маҳфилхои муаллими чавони кафедра Сафарова М. ба ухда дорад. Дар чамъомадхои маҳфилхо донишчуён бо маърузахои худ баромад карда, онхоро мутолеа менамоянд.

Фаъолияти таҳқиқоти илмӣ

Дар кафедара тахкикоти илми аз руи мавъзуи «Разработка лингводидактических основ обучения русскому языку в таджикской аудитории».
Натичаи ин тахкикоти илми устодон ва муаллимони кафедра чоп намудани монографияхо, китобхои дарси ва инчунин чопи маколахо , ки дар навиштани реферат, маърузахо, корхои санчишū донишчуён ёри мерасонад.
Устони кафедра ба китобхо, рисолахои илмū, монографияхо, китобхои методū, ки на танҳо дар мамлаки мо, балки берун аз он низ тақриз менависанд.
Иштирок дар конференсияҳо, семинарҳо, чамомадҳо ва симпозиумҳо:
Устодони кафедра, ки дар факултаҳои гуманитарū дарс мегỹянд, фаъолона дар конференсияҳои байналхалки, чумҳуриявū ва байни макотиби оли фаъолона иштирок менамоян.